Aby przeglądać tę stronę musisz zaakceptować przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Drogi Kliencie,

 

Twoja prywatność i ochrona danych osobowych jest dla nas sprawą bardzo ważną, dlatego chcemy przekazać Ci informację, w jaki sposób Krzysztof Turzański, który jest właścicielem serwisu www.systemhome.pl (dalej zwany „systemhome.pl”) przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z przetwarzaniem Tobie przysługują. Jeżeli nasuną Ci się jakieś pytania – w każdym momencie możesz się z nami skontaktować – dane kontaktowe dedykowanej osoby, która postara się pomóc w sprawie ODO (ochrony danych osobowych) znajdziesz poniżej.

 

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest KRZYSZTOF TURZANSKI (dalej „systemhome.pl”) z siedzibą w

SystemHome Krzysztof Turzański
65-130 Zielona Góra
NIP: 973-071-22-32

 

Kontakt do administratora danych

Jeżeli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych w przez „systemhome.pl” możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas osobę, przy użyciu następujących danych kontaktowych:

e-mail: sklep@systemhome.pl

Źródło Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez Ciebie podczas składania zamówienia, lub zakładania konta w naszym serwisie „systemhome.pl”Dodatkowo, za Twoją zgodą lub gdy jest to uzasadnione interesem „systemhome.pl”, informacje o Tobie mogą być uzupełnione informacjami przekazanymi nam przez naszych partnerów biznesowych.

 

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a)      realizacja umowy sprzedaży zawartej między Tobą a „systemhome.pl”podczas składania przez Ciebie zamówienia

b)      zakładanie i obsługa Twojego konta w  „systemhome.pl”

c)       obsługa zapytań i skarg, w tym rozwiązywanie problemów technicznych

d)      umożliwienie udziału w konkursach i promocjach

e)      analiza Twojego korzystania z serwisu „systemhome.pl”

f)       marketingu (tylko i wyłącznie jeśli jesteś zapisany do naszego newslettera)

 

Źródło uprawnienia  „systemhome.pl” do przetwarzania Twoich danych osobowych

 „systemhome.pl” może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym na podstawie art. 86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy o rachunkowości.

 „systemhome.pl” przetwarza też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

• prowadzenie analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez  „systemhome.pl” w celu polepszenia jakości tych usług i celności przekazywanych Ci informacji,

• chęć przedstawienia Ci informacji o charakterze marketingowym, które mogą Cię zainteresować

• umożliwienie wykorzystania danych do prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, których „systemhome.pl”może być stroną;

• przechowanie Twoich danych dla celów archiwalnych;

• umożliwienie „systemhome.pl” rozliczenia się z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

Na podstawie Twojej zgody,  „systemhome.pl” przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies;

• gromadzenia danych ze stron www;

• organizacji konkursów.

Jeśli udzielisz  „systemhome.pl” zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się mailowo bezpośrednio z obsługą sklepu ( sklep@systemhome.pl) lub po przez strone w górnym prawym rogu KONTAKT Z NAMI wybierając temat wiadomości WNIOSEK RPDO wpisująć :

Proszę o usunięcie moich danych z systemu 

Imie Nazwisko

Adres 

e-mail 

Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych (w zakresie danych oznaczonych gwiazdką w formularzu zgłoszeniowym) jest wymogiem ustanowionym przez „systemhome.pl”jako warunek zawarcia z Tobą umowy sprzedaży (realizacji zamówienia). Jeśli nie podasz danych osobowych, które „systemhome.pl” wskazało jako niezbędne, umowa z Tobą nie zostanie zawarta, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać w pełni z serwisu „systemhome.pl”

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Zapewniamy, że możesz korzystać z wszystkich swoich praw wynikających z obowiązującego prawa.

Możesz żądać od „systemhome.pl” między innymi dostępu, sprostowania lub usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 

Odbiorcy danych

„systemhome.pl” może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom, które wspierają „systemhome.pl” w świadczeniu Ci usług (np. firmie kurierskiej, firmie informatycznej rozwijającej i obsługującej nasz serwis) Czasami będziemy także zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, np. walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku 
z wykonywaniem umowy, maksymalnie jednak przez 5 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.

 

Ponadto, „systemhome.pl” przechowuje Twoje dane dla celów:

• zakładania i zarządzanie (obsługa) Twoim kontem (lub kontem podmiotu, który reprezentujesz w Serwisie „systemhome.pl”) – przez okres 5 lat po rozwiązaniu z nami umowy;

• podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe;

• marketingowych przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody (subskrybcja; newsletter);

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub zaistnienia określonego zdarzenia;

• archiwalnych przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy;

• prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych przez okres trwania takich postępowań; • rozliczalności przez okres, w którym „systemhome.pl”zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.